පහසුකම්

මෙය පහත සඳහන් පහසුකම් ඇති වෙබ් අඩවියක් සහ පරිපාලක මණ්ඩලයෙන් සමන්විත වේ.

  • පාරිභෝගිකයින්ට නිෂ්පාදන බැලීමට සහ නිෂ්පාදන ඇණවුම් කිරීමට හැකිය
  • නිෂ්පාදන එකතු කරන්න / සංස්කරණය කරන්න / මකන්න හැකිය
  • නව ඇණවුම් බලන්න සහ පිළිගන්න
  • පාරිභෝගිකයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීමේ ගාස්තුව යාවත්කාලීන කල හැක
  • සම්පුර්ණ කරන ලද ඇණවුම් බැලිය හැක
  • ආදායම සහ බෙදාගැනීම බැලිය හැක
ඔබට අවශ්‍ය නම් අපට මාර්ගගත ගෙවීම් ද්වාරයද අන්තර්ග්‍රහණය (Online payment gateway intergration) කළ හැකිය

Demo Shop එක බලන්නමේවැන්නකට කැමතිද? මෙම විශිෂ්ට අන්තර්ජාල වෙළඳසැල දැන්ම ලබා ගන්න!

ගුණාත්මක භාවයට එහි මිලක් ඇත

Pricing

ඔබගේ පිළිගත් ඇණවුම් වලින් 5%ක් පමණක් ගෙවන්න.
ඔබේ නිෂ්පාදන ලබා දීමේ හැකියාව අනුව ඔබට ඇණවුම පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකිය.

  • මාසික ගාස්තු නැත
  • පිහිටුවීම් ගාස්තු නැත
  • සැඟවුණු ගාස්තු නැත
phone